Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający w domenie www.absolwencinawalizkach.pl (zwany dalej „Sklepem”) jest własnością Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach” z siedzibą w 31-236 Krakowie, przy ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, NIP 7781472989, REGON 301437729, KRS 0000355768, zwanym dalej „Sprzedawcą”. Jest to jedynie adres do korespondencji, nie mamy swojego biura, gdyż jesteśmy „absolwentami na walizkach” 🙂 Możesz z nami się kontaktować także mailowo: kontakt@absolwencinawalizkach.pl lub telefonicznie: 731 631 377.

1.2. Ten Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów (zwanych dalej „Zamawiającym”), zasady korzystania ze sklepu oraz zawierającym informacje niezbędne dla Klientów stosowne do obowiązujących przepisów.

1.3. Nazwy naszych usług, marki oraz wszelkie inne nazwy oraz znaki graficzne są własnością Sklepu. Zdjęcia i wizerunki usług prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją o usługach.

2. OFERTA SKLEPU

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż usług w następujących kategoriach:

A) Usługi IT: tworzenie stron i sklepów internetowych

B) Szkolenia i konsultacje IT

C) Konsultacje HR

D) Pliki cyfrowe

Podane na stronie Sklepu ceny usług wyrażone są w złotych polskich i są kwotami brutto, VAT zwolniony. Cena prezentowana przy danej usłudze jest wiążąca dla Zamawiającego w momencie złożenia przez niego zamówienia. Na życzenie Zamawiającego wystawiamy fakturę.

2.2. Informacje znajdujące się na stronach sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.3. Ilość i rodzaj usług oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

2.4. Liczba usług objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania limitu.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.absolwencinawalizkach.pl 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna działająca przez swojego umocowanego przedstawiciela.

3.3. Wybór zamawianych usług przez Zamawiającego jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych usług. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu.

3.5. Po podaniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług,
c) wybranej metody płatności.

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Opcjonalnie można wprowadzić dane do faktury.

3.7. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

3.8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Zamawiającego, podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.

3.9. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

3.11. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).

3.12. Zamawiający zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.

3.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Definicja czasu realizacji usługi: zamówienia usług realizowane są w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 – 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

A) Rozpoczęcie realizacji usługi IT (tworzenie stron i sklepów internetowych) oraz konsultacji HR rozpocznie się punktualnie o godzinie następującej po czasie opłacenia zamówienia tego samego dnia roboczego.

Na przykład: zamówienie zostało złożone i opłacone w poniedziałek o godz. 13:30, to realizacja usługi IT rozpocznie się tego samego dnia o godz. 14:00. Jeśli zamówienie zostało złożone poza czasem realizowania usług, to momentem rozpoczęcia realizowania usługi jest najbliższy dzień roboczy o godz. 8:00.

B) W przypadku szkoleń i konsultacji IT realizacja usługi nastąpi w terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym.

C) W przypadku Plików cyfrowych realizacja usługi nastąpi niezwłocznie po opłaceniu zamówienia. Zamawiający otrzyma wiadomość z linkiem do pobrania pliku.

5. DOSTAWA USŁUGI

Dostawa zamówienia usługi IT odbywa się elektronicznie poprzez wykonanie określonych w zamówieniu czynności IT na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa usługi szkoleniowej i konsultacyjnej odbywa się on-line w terminie wspólnie uzgodnionym z Zamawiającym. Dostawa usługi następuje wyłącznie w dni robocze.

6. PŁATNOŚCI

6.1. Zamawiający może dokonać płatności w następujący sposób:
– szybkim przelewem, w tym BLIK, poprzez system płatniczy Tpay.com,
– poprzez system PayPal (gdzie można zapłacić swoim saldem na koncie PayPal lub w przypadku jego braku – kartą płatniczą).

6.2. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Sklep może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli zamówiona usługa z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępna. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i zwróci wszelkie dokonane płatności.

7.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży:

A) W przypadku usług IT (tworzenie stron i sklepów internetowych) i konsultacji HR Zamawiający może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny do momentu rozpoczęcia realizowania usługi IT zdefiniowanego w punkcie 4.

B) W przypadku szkoleń i konsultacji IT Zamawiający może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do momentu rozpoczęcia realizacji usługi (w terminie wcześniej wspólnie ustalonym).

C) W przypadku zamówień plików cyfrowych nie ma możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży, gdyż niezwłocznie po opłaceniu zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomość mailową z linkiem do pobrania pliku.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Zamawiającego Sklep zwróci Zamawiającemu, na wskazany przez niego numer rachunku bankowego, wpłaconą wcześniej kwotę.

7.3. Aby skorzystać z powyższego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na nasz adres mailowy: kontakt@absolwencinawalizkach.pl.

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Zamawiającego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@absolwencinawalizkach.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Sklep.

9.2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie Sklepu przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych.

9.3. Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na nasz adres e-mail: kontakt@absolwencinawalizkach.pl.

9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

9.5. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się pod adresem kontakt@absolwencinawalizkach.pl. Zamawiającemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

10. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

10.1. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

10.2. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

11. ZMIANY REGULAMINU

11.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

11.2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://absolwencinawalizkach.pl/regulamin-sklepu/ oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.

11.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmian na wyżej wskazanej stronie.

11.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin dostępny jest na stronie www.absolwencinawalizkach.pl.

12.2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.